Dr. Madhulika Jain, Shashank Jain, Prof. Satish Jain