Meeta Gandhi, Tilak Shetty Rajiv Shah, Vijay mukhi